Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


1.Rekisterinpitäjä

Porin ja Pirkanmaan paahtimo/Cafe Solo Oy. Pohjoisranta 11,28100 Pori

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Teijo Villa, teijo.villa@cafesolo.fi

3.Rekisterin nimi

www.porinpaahtimo.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Pirkanmaan Paahtimolle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot


  • Nimi

• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot

• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

  • Maksutapatiedot,laskutustiedot, mahdolliset viitetiedot

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien, uutiskirjeiden tilausten ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7.Tietojen luovutus

Pirkanmaan Paahtimo voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi käyttämilleen alihankkijoille.

8. Tietojen siirto Eu:n ulkopuolle

Tietoja ei siirretä Eu:n ulkopuolelle

9. Henkilötietojen säilymisaika

Henkilötietoja säilytetään asiakkuussuhteen ajan. Asiakkuussuhde katsotaan päättyneeksi, kun tilauksia/palveluita rekisterinpitäjältä ei ole tullut kahteen vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt rekisterinpitäjän palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 2 kuukauden kuluessa, ellei ole muuta syytä säilyttää tietoja. Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä, jos se on reklamaatiotapausten vuoksi tarpeen. Asikasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja, kutenkirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin pitkään kuin kirjanpitolaki edellyttää

10. Rekisteröidyn oikeuksia

Rekistöröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Rekistöröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekistöröity katsoo,että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekistöröity voi olla yhteydessä kohtaan 2 merkittyyn yhteyshenkilööän. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekistöröidyn oikeuksia koskeva koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postilla. Pyynnön voi esittää myös yrityksen toimipaikassa. Pyynnön esittäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä sen varmentamiseksi, ettei tietoja luovuteta muulle kuin rekistöröityneelle itselleen. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekistöröityä täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai käsittelytoimia rekistöröidyn pyyntö koskee.


13. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen
osalta on käytössä kulunvalvonta.